ANBI Vrienden van Eynderhoof


Vereniging “VRIENDEN VAN EYNDERHOOF”.

Wettelijk verplichte openbare gegevens inzake de registratie bij de Belastingdienst als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam en zetel :

De vereniging draagt de naam “VRIENDEN VAN EYNDERHOOF” en is gevestigd te
Nederweert.

Statuten :

De vereniging is opgericht op 23 december 1992 ten kantore van notaris J.M. Stassen te
Nederweert.
RSIN/fiscaal nummer : 805306444.

Contactgegevens : secretariaat : de burgemeester van Nederweert,
postbus 2728, 6030 AA Nederweert, tel. 0495 - 677111.
ambtelijk secretariaat : dhr. J.H. Geuns, Lemmenhoek 29, 6035 AJ Ospel, 0495 – 631947,
sjefgeuns@telfortglasvezel.nl.

Bestuurssamenstelling :

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Eynderhoof bestaat uit:

Hans Houtman, Willem I straat 16, 6031 AR  Nederweert, voorzitter,
Henk Evers, Bosserstraat 11, 6031 NS  Nederweert, secretaris,
Jacques Arntz, Iepenstraat 97, 6241 AD  Bunde, penningmeester,
Truus van Gog, Blekerij 72e, 6212 XX  Maastricht,
Nelly Gubbels-van Heugten, St. Gerardusstraat 16, 6024 SJ  Nederweert-Eind,
Marlous Verboogen, Arishoek 1, 6031 RP  Nederweert.
Ambtelijk secretaris/penningmeester Hans van de Waardenberg Ehrenstein 3 6002VM Weert
 

Beleidsplan :

Inleiding.

De vereniging “Vrienden van Eynderhoof” is opgericht op 23 december 1992 en is
statutair gevestigd te Nederweert. De vereniging is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40177615.

De vereniging Vrienden van Eynderhoof wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter;
c. hetzij de voorzitter en de secretaris;
d. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter en bij
ontstentenis van de laatstgenoemde zijn/ haar plaatsvervanger.

Doelstelling en strategie.

De vereniging Vrienden van Eynderhoof stelt zich ten doel het beschikbaar stellen van
(financiële) middelen aan de Stichting Eynderhoof t.b.v. de exploitatie van en
investeringen in het Limburgs Openlucht Museum Eynderhoof.
De stichting Eynderhoof exploiteert het Limburg Openlucht Museum Eynderhoof,
waar met name oude ambachten worden uitgeoefend en de Limburgse volkscultuur uit
de 1e helft van de vorige eeuw in beeld wordt gebracht. Het gaat niet alleen om oude
gebouwen en gereedschappen (materieel erfgoed), maar ook om exposities en vooral
om de unieke wijze waarop kennis en kunde in Eynderhoof wordt behouden en
doorgegeven aan het nageslacht (immaterieel erfgoed). Het unieke is dat Eynderhoof
geheel door vrijwilligers – ruim 400 - wordt bestuurd en gerund.
De vereniging Vrienden van Eynderhoof organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor
haar leden en draagt daardoor ook bij aan extern draagvlak en sociale cohesie ten
behoeve van het museum.

Beleid.

De geldmiddelen van de Vrienden van Eynderhoof (op dit moment meer dan 440
leden) bestaan uit:

o jaarlijkse bijdragen van de leden;
o legaten, erfstellingen en giften;
o alle andere baten.

De leden kunnen zowel natuurlijke personen als ondernemingen zijn.
Met dit ledenaantal bedragen de jaarlijkse inkomsten van de Vrienden van Eynderhoof
minimaal 15.000 euro wat nagenoeg uitsluitend wordt aangewend voor gewaarmerkte
projecten bij het museum.

Beheer van het vermogen.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Vereniging Vrienden van
Eynderhoof. De bestuurders zijn onbezoldigd. Jaarlijks wordt door de ambtelijk
secretaris en de penningmeester de balans en de exploitatierekening opgesteld, welke
wordt gecontroleerd door de (in samenstelling steeds wisselende) kascommissie.

Besteding van het vermogen.

De Vrienden van Eynderhoof besteden de opgebouwde middelen uitsluitend aan
projecten en activiteiten, aangedragen door het bestuur van het museum Eynderhoof.

Beloningsbeleid :

De vereniging kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en ambtelijk secretaris vervullen
hun taken belangeloos en verstrekken ook geen enkele beloning aan derden.

Doelstelling :

1. De vereniging heeft ten doel : het beschikbaar stellen van (financiële) middelen
aan de stichting Eynderhoof ten behoeve van de exploitatie van en investering in
het Limburgs Openlucht museum Eynderhoof.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door :
a. het werven van daartoe benodigde fondsen;
b. het vergroten van de belangstelling voor het Limburgs Openlucht museum
Eynderhoof onder meer door het organiseren van bijeenkomsten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten :

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar en pleegt tweemaal per jaar overleg met het
stichtingsbestuur van Eynderhoof om de ontwikkelingen van het museum en de exploitatie te
volgen en waar mogelijk concreet te ondersteunen.

Jaarlijks wordt in Eynderhoof een Vriendendag georganiseerd waarop de algemene
ledenvergadering wordt gehouden. De agenda vermeldt onder meer de behandeling van de
jaarverslagen (activiteiten, financieel), bestuursverkiezing conform lijst van periodiek
aftreden, donatie aan Eynderhoof, informatieverstrekking van de zijde van het
stichtingsbestuur van Eynderhoof, een relevante inleiding, bezoek nieuw gerealiseerde
projecten en een gezamenlijke lunch.

Het dagelijks bestuur onderhoudt veelvuldig contact met leden van het stichtingsbestuur bij
veelvuldige bezoeken aan het museum. Bij officiële gelegenheden – opening gebouwen,
tentoonstellingen, ontvangsten, vrijwilligersbijeenkomsten – toont het bestuur van de
Vrienden belangstelling.

Ledenwerving geschiedt voornamelijk via mond tot mond reclame door leden en incidenteel
via perspublicaties.

De ambtelijk secretaris voert de administratie en financiële boekhouding van de vereniging
voor het bestuur uit.

Financiële verantwoording :

Bijlage 1 - Overzicht donaties 1993 – 2016.
Bijlage 2 - Financieel verslag 2016

Het bestuur heeft een batig saldo opgebouwd omdat de Stichting Eynderhoof enkele grotere
projecten wil realiseren en overheidssubsidies vanwege de economische omstandigheden
wellicht moeilijker verkregen kunnen worden.

Nederweert, 

J. Geuns, ambtelijk secretaris.


____________________________________________________________________                                                                                                                                   


Overzicht donaties van Vrienden van Eynderhoof aan Eynderhoof

 

1993 "Zonder verwachtingen te wekken"  f.                                  4.000,--
1994 Geen oogmerk 6.000,--
1995 Geen oogmerk 6.000,--
1996 Herbouw Liberte Gon 10.000,-
1997 Herbouw Liberte Gon 10,000,-
1998 Geen oogmerk 5.000,--
1999 Geen oogmerk 5.000,--
2000 Voorschot inrichting Vriendenkamer 5.000,--
51.000,--
Omgerekend in euro's                                                                           23.200,-
2001 Reservering voor concrete bestemming -,--
2002 Idem -,--
2003 Audiovisuele middelen expo archeologie 10.000,-
2004 Reservering voor concrete bestemming
2005 Conservwering artefacten Gebr. Houben 2.000,--
2006 Historische Klrdij 2.000,--
2007 Nogmaals Historische kledij 2.000,--
2008 Inrichting nieuwe pottenbakkerij 3.500,--
2009 Nieuwe speeltoestellen 6.800,--
2010 Voorschot bouw stroopfabriek 20.000,-
2011 Herbouw Saorskapel 10.000,-
2012

Verbindingsweg, overkapping beugelbaan,

vernieuwing kiosk

15.000,-
2013 Inrichting schans 5.500,--
100.000,-
2014 Maquette expositie "Begin van Eynd" 7.500,-
Verplaatsing plaggenhut 2.500,-
2015 Vernieuwing keuken en toiletgroep in Lieberte Gon 10.000,-
2016 Bijdrage aanschat tent .3000,-
2016  Bijdrage bouw Peelboerderij 15.000,-
2017 idem 2e bijdrage 15.000,-
153.000,-

Ospel, 27 maart 2017.

Sjef Geuns, ambtelijk secretarisInloggen

E-mail*
Wachtwoord*

Wachtwoord vergeten

E-mail*