ANBI Eynderhoof


ANBI instelling Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof.

Algemene gegevens.


Bestuursvorm stichting
Plaats van museum Nederweert-Eind
Adres Milderspaât 1, 6034 PL
Telefoonnummer 0495-626507
k.v.k. 410.676.42
RSIN/Fiscaal nummer 805300235
E-mail:  info@eynderhoof.nl
website www.eynderhoof.nl

Bestuurssamenstelling

Peter Willekens voorzitter

Miek Mertens secretaris / vicevoorzitter

Dorothé de Graef penningmeester

Marianne Geelen

Rosalie van Gog

Cor Hendriks

Theo Neijnens

Harrie Rooijakkers

Theo Schreinemachers

Lucien Buitenhuis


Doelstelling.

1. Het verzamelen, bewaren, behouden, beheren en onderzoeken van de materiële- en immateriële
getuigenissen van onze voorouders om te laten zien hoe zij leefden en werkten in en rondom boerderijen, woonhuizen en werkplaatsen in de periode voor 1950 in de Peelregio, door middel
van de inrichting van deze gebouwen, welke zo authentiek mogelijk worden getoond voor de
doeleinden van studie, educatie en ontspanning.
2. Voorts het beheren en instandhouden van een museumcollectie welke bestaat uit:
-  een wetenschappelijke collectie, onder andere een archeologische collectie;
-  een vaste collectie en deelcollecties in alle gebouwen (museaal);
-  een educatieve/recreatieve collectie zoals rekwisieten;
-  kinderspeelgoed, vlechtwerk enzovoorts (niet museaal);
3. Al deze doelstellingen worden nagestreefd door vrijwilligers die volwaardig worden opgenomen
en waarbij de sociale en  maatschappelijke functie een belangrijke rol speelt.

Beloningsbeleid.

Er is geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden ook van bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht.

Beleidsplan.

Eynderhoof is geen statisch museum maar wil een levend museum zijn waar de oude ambachten  worden gedemonstreerd  en waarbij de vrijwilliger in interactie is met de bezoeker als ambachtsman of als gids. Vele andere vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol.        
Het museum is opgenomen in het officiële Landelijke Museumregister. Dit willen wij zo blijven behouden, doch dit vergt de nodige inspanningen van al onze vrijwilligers, momenteel 350 in aantal.
Een winstoogmerk is afwezig.  Batige exploitatiesaldi en andere extra inkomsten zijn van belang voor de verdere professionalisering en uitbreiding van het museum. Hoever wij hierin slagen is sterk
afhankelijk van de te verkrijgen inkomsten.
Het vrijwilligersbeleid, educatie, bewaking van de museale doelstellingen, veiligheid en Arbowet-geving en het thema voedsel zijn momenteel de belangrijkste speerpunten van het beleid. De museale doelstellingen gelden zowel voor de gebouwen , het interieur en het exterieur.

Toekomstige bouwprojecten zijn:

het overdekken van de beugelbaan;
de aanleg van een terp, schans en ophaalbrug;
de aanleg van een smalspoor bij de houtzagerij met
een bijpassende rail-lorry voor transport van boomstammen
de bouw van een replica van de Soarskepèl;
een info-abri - in de vorm van een hooimijt - op de parkeerplaats;
een schooltje;
een tiendschuur;
een peelboerderijtje met dierentuintje;
een zadelmakerij;
een brouwerij met een proeverij;
een schaapskooi;
een windmolen;
Volgens zeer globale berekeningen worden de investeringskosten van al deze projecten geraamd op meer dan € 1.000.000,-.-

Verwezenlijken van doelstellingen.

Om de doelstellingen van ons museum te kunnen verwezenlijken  worden gelden gegenereerd uit:
entreegelden en rondleidingen;
verkoop van eigen gemaakte producten; (zoals manden, smeed- en houtwerk, brood, vlaai en knapkoek, stroop, en honing).
de exploitatie van een herberg;
bijdragen van de Steunstichting  Eynderhoof, waarvan tot nu toe de belangrijkste activiteit is het
organiseren van het EynderWinterFestijn;
bijdragen van de Vrienden van Eynderhoof;
verhuur van ruimten;
het verkrijgen van overheidssubsidies, verwacht wordt dat deze - gezien de huidige crisis - sterk zullen teruglopen;
het werven van sponsoren;
het verkrijgen van schenkingen en legaten;

Reeds bereikte resultaten.
Alle gebouwen binnen ons museum en de inrichtingen daarvan zijn in de afgelopen 23 jaar door onze eigen vrijwilligers gerealiseerd.  Op onze website www.eynderhoof.nl  kunt U de resultaten hiervan zien. 

Actoren.

Eynderhoof kan haar ambitie/toekomstvisie niet  waarmaken zonder de medewerking van vele actoren zoals:
de Europese Gemeenschap;
de provincie Limburg;
de gemeente Nederweert;
de Stichting Limburgs Landschap;
Overlegorgaan Peelregio; binnen dit orgaan vindt regelmatig overleg plaats met Staatsbosheer en het nationaal Beiaard een Natuurmuseum te Asten;
de Rabobank Weerterland en Cranendonck;
de Vrienden van Eynderhoof;
de Steunstichting van Eynderhoof;
de Molenstichtingen  Limburg en Weerterland;
Natuurmonumenten;
het Fonds voor Cultuurparticipatie van de Mondriaan Stichting;
het Prins Bernhard Cultuurfonds;
de museumconsulente voor Limburg Mevr. A.Vugts;
de Stichting Heimschans te Nederweert;
de VVV en de Heerlijke Peel;
het Parochieel Comité, de Culturele Commissie en het gemeenschapshuis “ Reigershorst” Nederweert-Eind,
SOCUMA-fonds Kelpen
het Nationaal Beiaaard- en Natuurmuseum te Asten;
het Limburgs Museum te Venlo;
Het Continium te Kerkrade;
het Openluchtmuseum Bokrijk te Genk (België);
het museum “De Locht” te Melderslo;
N. van Ballegooijen Fonds Heesbeen
overige musea in de regio.

Fin. rapportage van Stg.Eynderhoof in het kader van de publicatievereisten voor ANBI-instellingen.
Balans 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
Activa
Materiele vaste activa 328595 339203 178553
Financiele vaste activa en beleggingen 461986 416813 513821
Voorraden en vorderingen 9523 20813 39999
Liquide middelen 15389 11975 13117
Totaal activa 815493 788804 745490
Passiva
Algemene reserve 75000 75000 75000
Bestemmingsreserve bouwprojecten 651180 618543 583702
Voorziening voor groot onderhoud 50000 50000 50000
Kortlopende schulden 39313 45261 36788
Totaal passiva 815493 788804 745490
Ontvangen subsidies en donaties,die op de investeringen in
materiele vaste activa in mindering zijn gebracht 12886 15796 3934
Rekening van baten en lasten 2018 2017 2016
Ontvangen donaties voor de exploitatie van het museum   11355 28530 37293
Ontvangen rente op beleggingen 417 868 2518
Saldo exploitatie museum (excl.fictieve beloning vrijwilligers) 20865 5443 -17044
Fictieve beloning vrijwilligers -32636 -34840 -22766
Fiscaal resultaat 1 1 1

Toelichting :
De activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. De passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten zijn opgenomen tegen uitgaafprijzen op basis van fiscale grondslagen.
De ontvangen subsidies en donaties zijn voor 100 % aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting.Inloggen

E-mail*
Wachtwoord*

Wachtwoord vergeten

E-mail*